Enter your keyword

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Vážený uchazeči o zaměstnání,

v souvislosti s osobními údaji, které jsme od Vás získali ve spojitosti s vypsaným či poptávaným pracovní místem ve společnosti INEL – Market, s.r.o., IČO: 252 23 399, sídlem Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, spisová značka: C 10207 vedená u Krajského soudu v Plzni, Vám v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení“ nebo též „GDPR),

1.a) Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost INEL – Market, s.r.o., IČO: 252 23 399, sídlem Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, spisová značka: C 10207  vedená u Krajského soudu v Plzni  (dále jen „INEL-Market“ anebo též „správce„).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • realizace, organizace a vyhodnocení výběrového řízení na vypsané či poptávané pracovní místo,
 • nábor zaměstnanců dle požadavků a kritérií stanovených případným budoucím zaměstnavatelem tj. společností INEL-Market),
 • plnění práv a povinností souvisejících s postupem před případným založením pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli tj. společností INEL-Market,
 • využití pro účely případných dalších výběrových řízení pro jiné vhodné pracovní pozice pro uchazeče vč. vedení databáze uchazečů.
 • provedení opatření, která je třeba přijmout před případným uzavřením pracovněprávního vztahu na základě Vaší žádosti (pracovní nabídky či poptávky) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejména pak ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění  a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Zpracování Vašich osobních údajů není samo o sobě založeno výlučně na právním základu spočívajícím na tom, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Takovýto právní základ zpracování je spojen zpravidla i s dalšími právními základy zpracování a vychází z účelů uvedených výše v bodě 1.b). Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany spočívají zejména:

 • v zájmu na dobré pověsti správce,
 • pro administrativní účely společnosti INEL-Market,
 • výběr kvalifikované pracovní síly pro společnost INEL-Market,
 • ochrana majetkových práv správce,
 • výkon nebo obhajoba právních nároků, zahájení či vedení správního, soudního, či jiného řízení, jehož účastníkem může být společnost INEL-Market.

1.d) Kategorie dotčených osobních údajů a zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

1.e) Případní příjemci osobních údajů:

1.f) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Dále Vám poskytujeme i následující informace:

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání výběrového řízení na Vámi vypsanou, poptávanou či jinou vhodnou pracovní pozici, nejdéle však na dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Dojde-li k založení pracovněprávního vztahu na základě výsledku výběrového řízení, budou Vaše osobní údaje uloženy přinejmenším po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění).

Jako subjekt údajů máte zejména tato práva: a) požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení, a b) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů a/nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení, a c) právo na výmaz osobního údaje, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají a to podle čl. 17 Nařízení, a d) právo, aby správce omezil zpracování a to podle čl. 18 Nařízení. Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení. Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení.

Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit u společnosti INEL – Market, s.r.o., IČO: 252 23 399, sídlem Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, spisová značka: C 10207  vedená u Krajského soudu v Plzni, nebo též elektronickou formou na emailovou adresu GDPR@inel.cz .

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

2.c) Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním:

2.d) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

2.e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

2.f) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení:

V Plzni dne_____________

Uchazeč o zaměstnání:

Podpis:_____________________________